بيوگرافی شركت

اين شركت در تاريخ 1371/09/15 با نام شركت حمل و نقل نهنگ بار بندر تأسيس گردید و تا سال 1382 هجری شمسی با همين نام به كار خود در زمينه حمل و نقل جاده ای داخلی كالا ادامه داد.

در سال 1383 هجری شمسی اين شركت به نام شركت حمل و نقل نيك ترابر بندر و با مديريت جديد تغيير نام داد.

سهامداران اين شركت در حال حاضر آقايان "رضا شاكر آبكنار" به عنوان مديرعامل و عضو هيأت مديره؛ "عبداله پادنگی" به عنوان رئيس هيأت مديره؛ "ابراهیم دهستان" به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره؛ "يوسف نيك مهر" به عنوان بازرس اصلی و "اسماعیل خلیلی" به عنوان بازرس علی البدل می باشند.

همچنین اين شركت در سال 1387 هجری شمسی به عنوان حمل و نقل نمونه در استان هرمزگان معرفی گرديد.