اضافه شدن توضیحات پیش فرض سازمان راهداری در قسمت توضیحات بارنامه