تعطیلی اعلان بار در تاسوعا و عاشورای حسینی سال 1396