اصلاحات در توافقات بین دو انجمن در خصوص اعلان بار پس از رسید